වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **

******

 

සෞභාග්‍යමත් වයඹ ජනතාවක්


වයඹ පළාතේ යහපාලනය, ඵලදායිතාව හා ගුණාත්මකභාවය තහවුරු වන පරිදි ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය

 

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර

ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

 


දුරකථන - 94-37-2222378

ෆැක්ස් - 94-37-2222832

 

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ