වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **


 

අප ගැන

1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන්වන සංශෝධනයේ XVII ආ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ස්ථාපිත කර ඇති පළාත් සභාවලට සමගාමීව වයඹ පළාත් සභාව ද ස්ථාපිත වී තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හා 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ සහ 1990 අංක 28 දරණ පළාත් සභා සංශෝධන පනතේ විධිවිධානයන්ට අනුකූලව ගරු ආණ්ඩුකාරවර ධූරය ද, එකී බලතල ද නිර්මිතව ඇති අතර, ආණ්ඩුකාරවරයාගේ එකී බලතල හා කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරවීමට හා ඒ සදහා පරිසරය / පහසුකම් සංවිධානය කිරීමට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් හා කාර්ය මණ්ඩලයක් ද ස්ථාපිතව ඇත.