වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **


 

කාර්යභාරය

පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන විධායකයා වශයෙන් බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.

පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අදාල බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.

පළාත් සභා අරමුදලේ මූල්‍ය පරිපාලනයට අදාළ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.

පළාත් සභාවට ප්‍රඥප්ති සෑදීමට ඇති විෂයයන්ට අදාළ විධායක බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.