වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **


 

පිංතූර ගැලරිය

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය ආණ්ඩුකාරවර ධුරයේ දිවුරුම්දීම


2015.01.23 වන දින ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය ආණ්ඩුකාරවර ධුරයේ දිවුරුම්දීම

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය සම්බන්ධවූ වැඩසටහන්


ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය සම්බන්ධවූ වෙනත් විශේෂ වැඩසටහන්

බෝධිපූජා වැඩසටහන්

වයඹ ආණ්ඩුකාරවර පරිශ්‍රයේ වැඩ වසන ඓතිහාසික බෝ සමිඳු අභියසදී පවත්වන ලද බෝධි පූජා වැඩසටහන්

 

වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය සහ අවට පරිශ්‍රය

-