වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **


 

බාගත කිරීම්

*** බාගත කරන්න ***

පළාත් විනය කාර්ය සංග්‍රහය

(සංශෝධන සමඟ 2013.09.19 දක්වා)

 

*** බාගත කරන්න ***

වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්‍රහය - 1 වැනි කාණ්ඩය

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිළධරයන් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ සහ ඊට ආනුෂාංගික වන කරුණු පිළිබඳව විධිවිධාන සැලසීම සදහා වන කාර්ය පටිපාටික රීති සංග‍්‍රහය

(මෙම කාර්ය පටිපාටික රීති 2015 අගෝස්තු 31 වැනි දින සිට බලාත්මක වේ)