பதிவிரக்கம்

*** தளவிரக்கம் ***

மாகாண ஒழுக்காற்றுப் பணிக் கோவை

(திருத்தத்துடன் 2013.09.19)

*** தளவிரக்கம் ***

tlNky; khfhz rig gzp eilKiw tpjpf; Nfhit -1 Mk; gFjp

tlNky; khfhz rig mur Nrit cj;jpNahfj;ju;fis epakpj;jy;> juk; cau;j;jy;> ,lkhw;wk; nra;jYk; mJ rhu;e;j jfty; gw;wpa Vw;ghLfis nra;tjw;fhd gzp eilKiw tpjpf; Nfhit.

,e;j nraw; gzp eilKiw tpjp 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Me; jpfjp njhlf;fk; mjpfhuk; ngWfpd;wJ.