වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **


 

අප අමතන්න

 

වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

මාළිගාව

කුරුණෑගල

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංකය - +94 - 37-2222378

ෆැක්ස් - +94 - 37-2222832

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


****************************************************

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය සහ විද්‍යුත් තැපෑල

එන්.පී.එම්. කාරියවසම් මිය

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

+94-37-2221898

ඒ.ඩී.එස්. පවිත්‍රානි මෙනවිය

සහකාර ලේකම්

+ 94-37-2224043

එල්.ඩබ්.ඩී.එස්. කුලතිලක මිය

පරිපාලන නිලධාරි

+ 94-37-2223780