ප්‍රඥප්ති

1989

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

1989 02 - වයඔ පළාත් හදිසි අවස්ථා අරමුදල් ප්‍රඥප්තිය

1989 03 - වයඔ පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ) ප්‍රඥප්තිය

1990

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

1990 01 - වයඔ පළාත් පාලන ආයතන( පරිපාලන අධීක්ෂණය කිරීමේ) පිළිබඳ ප්‍රඥප්තිය

1990 02 - වයඔ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය අරමුදල් ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

1990 05 - වයඔ පළාත් ස්වයං රැකියා පදනම් ප්‍රඥප්තිය

1990 06 - වයඔ පළාත් සභා ( ලේකම් කාර්ය මණ්ඩල ) ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

1990 08 - වයඔ පළාත් මුදල් ප්‍රඥප්තිය

1990 09 - වයඔ පළාත් සභා ( ලේකම් කාර්ය මණ්ඩල) ( සංශෝධන) ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1990 10 - වයඔ පළාත් ව්‍යපාර නාම ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1990 11 - වයඔ පළාත් කර්මාන්ත සේවා කාර්යංශ ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1990 12 - වයඔ පළාත් පාරිසරික ප්‍රඥප්තිය

1991

*** භාගත කරන්න ***

1991 01 - වයඔ පළාතේ පාලන ආයතන (කාර්ය මණ්ඩල) ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1991 03 - වයඔ පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) ප්‍රඥප්තිය

1992

*** භාගත කරන්න ***

1992 02 - වයඔ පළාත් ජනකලා පදනම ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1992 03 - වයඔ පළාත් මාර්ගස්ථ මඟී ප්‍රවාහන ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

1992 04 - වයඔ පළාත් ක්‍රීඩා ප්‍රඥප්තිය

1995 05 - වයඔ පළාත් ධීවර ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1992 09 - වයඔ පළාත් යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය පිළිබඳ ප්‍රඥප්තිය ( 2003 05සංශෝධන සමඟ) ප්‍රඥප්තිය

1993

*** භාගත කරන්න ***

1993 01 - වයඔ සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තිය

1994

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

*** භාගත කරන්න ***

1994 01 - වයඔ පළාත් මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තිය

1994 03 - වයඔ පළාත් මුද්දර ගාස්තු හැරවීමේ ප්‍රඥප්තිය

1994 04 - වයඔ පළාත් අධිකරණ දඩ හැරවීමේ ප්‍රඥප්තිය

1995

*** භාගත කරන්න ***

1995 04 - වයඔ පළාත් මාර්ගස්ථ මඟී ප්‍රවාහන සේවා ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1995 05 - වයඔ පළාත් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තිය

1997

*** භාගත කරන්න ***

1997 00 - වයඔ පළාත් පුහුණු ප්‍රඥප්තිය

1998

*** භාගත කරන්න ***

1998 00 - වයඔ පළාත් සමූපකාර සමිති ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1998 03 - වයඔ පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1998 04 - වයඔ පළාත් සත්ව පාලන ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

1998 05 - වයඔ පළාත් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තිය

2000

*** භාගත කරන්න ***

2000 01 - වයඔ පළාත් ප්‍රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තිය

2001

*** භාගත කරන්න ***

2001 01 - වයඔ ප්‍රාදේශීය සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තිය

2003

*** භාගත කරන්න ***

2003 04 - වයඔ පළාත් පූර්ව ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

2003 05 - වයඔ පළාත් යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය පිළිබඳ (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තිය

2004

*** භාගත කරන්න ***

2004 03 - වයඔ පළාත් සුළු වාරිමාර්ග හා නඩත්තු අරමුදල් ප්‍රඥප්තිය

2008

*** භාගත කරන්න ***

2008 01 - වයඔ පළාත් සමූපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රඥප්තිය

2012

*** භාගත කරන්න ***

2012 02 - වයඔ පළාත් කෘෂිකර්ම ප්‍රඥප්තිය

*** භාගත කරන්න ***

2012 04 - වයඔ පළාත් නිවාස හා ඉදිකිරිම් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තිය

2013

*** භාගත කරන්න ***

2013 01 - වයඔ පළාත් ප්‍රජා මූල සංවර්ධන ප්‍රඥප්තිය

2014

*** භාගත කරන්න ***

2014 02 - වයඔ පළාත් වාරිමාර්ග ප්‍රඥප්තිය


2015

*** භාගත කරන්න ***

2015 03 - වයඔ පළාත් සමාජ සේවා ප්‍රඥප්තිය


2016

*** භාගත කරන්න ***

2013 01 - වයඔ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ප්‍රඥප්තිය