கட்டளைச் சட்டம் – வடமேல் மாகாண

1989

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1989 02 வடமேல் மாகாண அவசர சந்தர்ப்ப நிதியத்தின் சட்டம்

1990

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1990 02 வடமேல் மாகாண முதலமைச்சின் நிதியச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1990 05 வடமேல் மாகாண சுயதொழில் அமைப்பின் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1990 08 வடமேல் மாகாண நிதிச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1990 10 வடமேல் மாகாண வியாபார பெயர்ச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1990 11 வடமேல் மாகாண கைத்தொழிற் துறைச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1990 12 வடமேல் மாகாண சூழற் சட்டம்

1991

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1991 01 வடமேல் மாகாண உள்ளுராட்சி நிறுவன (பணிக் குழு) சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1991 03 வடமேல் மாகாண உள்ளுராட்சி நிறுவன (விசேட பொறுப்பு) சட்டம்

1992

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1992 02 வடமேல் மாகாண ஜனகலா அமைப்பின் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1992 03 வடமேல் மாகாண பிரயாணிகள் போக்குவரத்து சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1992 04 வடமேல் மாகாண விளையாட்டுச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1992 09 வடமேல் மாகாண இயந்திர உபகரண அதிகார சபை பற்றியச் (2003/05 திருத்தத்துடன்) சட்டம்

1994

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1994 04 வடமேல் மாகாண மனிதவள அதிகாரச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1994 04 வடமேல் மாகாண நீதிமன்ற அபராதத்தை திருப்புவதற்கான சட்டம்

1995

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1995 04 வடமேல் மாகாண பிரயாணிகள் போக்குவரத்து சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1995 05 வடமேல் மாகாண கூட்டுறவு சேவை ஆணைக்குழு சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1995 05 வடமேல் மாகாண மீனவ சட்டம்

1997

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1997 00 வடமேல் மாகாண பயிற்சிச் சட்டம்

1998

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1998 00 வடமேல் மாகாண கூட்டுறவு சங்க சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1998 03 வடமேல் மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1998 04 வடமேல் மாகாண மிருக கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

*** தரவிறக்கங்கள் ***

1998 05 வடமேல் மாகாண கூட்டுறவு சேவை ஆணைக்குழு சட்டம்

2000

*** தரவிறக்கங்கள் ***

2000 00 வடமேல் மாகாண பிரதேச பாதை அபிவிருத்தி சட்டம்