වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය


**  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම **


 

සේවාවන්

අපගෙන් සිදුකර ගත හැකි සේවාවන්

ගරු පළාත් අමාත්‍යවරුන්ගේ හා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීම.

දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ නිලධාරීන් පත් කිරීම්/ මාරු කිරීම

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයේ යෙදවීම.

දිවයිනෙන් බැහැරවීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබාදීම. (වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් / රජයේ නිලධාරීන්‍ සදහා)

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අවසාන අභියාචනා බලධාරියා ලෙස ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත ලැබෙන අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් තීරණ ලබාදීම.

ආයතන අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස විවිධ ඉල්ලීම් සදහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබාදීම (පත්වීම් පෙරදාතම කිරීම, උසස් කිරීම, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්වලින් කඩඉම්වලින් නිදහස් කිරීම, විවිධ ගෙවීම්)

චක්‍රලේඛ පළාත් සභාවට අදාළ කිරීම.

 

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් විවිධ තනතුරු සදහා මුදා හැරීම.‍

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටි අනුමත කිරීම.

ප්‍රඥප්ති සදහා අනුමැතිය ලබාදීම.

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සදහා අනුමැතිය ලබාදීම.