තොරතුරු පනත

තොරතුරු පනත

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අනුව විස්තර ලබා ගත හැකි නිලධාරීන්

දුරකථන අංක : 0372221898

ෆැක්ස් : 0372222832

නම් කළ නිලධාරියා                  
අයි.එම්.අයි. ඉලංගකෝන් මහතා
ආණ්ඩුකාර ලේකම්,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය වයඹ පළාත
දුරකථන අංක : 0372221898
ෆැක්ස් : 0372222832
තොරතුරු නිලධාරියාඑම්.ටී.එන්. කරුණාසේන මිය
සහකාර ලේකම්
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය වයඹ පළාත
දුරකථන අංක : 037224043
ෆැක්ස් : 0372222832