අමතන්න

අමතන්න

ලිපිනය :        වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, මාලිගාව, කුරුණෑගල

දුරකථන :     0372222378

ෆැක්ස්:         0372222832

Email:            nwpgovernor@gmail.com

ආණ්ඩුකාරතුමාගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා0372222823
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්අයි.එම්. ඉන්දික ඉලංගකෝන් මහතා0372221898
සහකාර ලේකම්එම්.ටී.එන්. කරුණාසේන මිය   0372224043
පරිපාලන නිලධාරී –එස්.වී. ජයන්ත සේරසිංහ මයා