සේවාවන්

සේවාවන්

 1. ගරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය හා ගරු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය පත් කිරීම.
 2. ආණ්ඩුකාරතුමා විසින්ම කරනු ලබන පළාත් සභාවේ තනතුරු වලට දීප ව්‍යාප්ත සෙවයේ නිලධාරීන් පත් කිරීම.
 3. වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලබා දීම.
 4. පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් විවිධ තනතුරු සඳහා මුදා හැරීම සහ තනතුරු වල පිහිටු වීම.
 5. වාර්ෂික පරිපාලන වාර්තා පිළියෙල කිරීම.
 6. පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ ලේකම්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් පත් කිරීම.
 7. විශ්‍රාමික නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ පිහටුවීම.
 8. වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය අනුමත කිරීම.
 9. පළාතට අදාල ප්‍රඥප්ති සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ කිරීම.
 10. පළාත් අමත්‍ය මණ්ඩලය සමග පවත්වනු ලබන රැස්වීම් තීරණ දැනුම් දීම.
 11. විදේශ රැකියා/විදේශ අධ්‍යයන හා පුහුණු/ පෞද්ගලික විදේශ සංචාර සඳහා නිවාඩු අනුමත කිරීම.
 12. චක්‍රලේඛ වයඹ පළාත් සභාවට අදාල කිරීම.
 13. වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ අභියාචනා, දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ කටයුතු කිරීම.
 14. රණවිරු සේවා අධිකාරිය සම්බන්ධ කටයුතු
 15. දීමනා, ගාස්තු හා අතිරේක පාරිශ්‍රමික ගෙවීමට අදාල අනුමැතිය ලබා දීම.