හිටපු ගරු ආණ්ඩුකාරවරුන්  

වයඹ පළාතේ හිටපු ගරු ආණ්ඩුකාරවරුන්  

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නමකාලසීමාව
ගරු ඩී.බී. විජේතුංග මැතිතුමා1988.04.30 – 1988.12.31
ගරු මොනටේගු ජයවික්‍රම මැතිතුමා1989.01.01 – 1993.10.12
ගරු කරුණාසේන කොඩිතුවක්කු මැතිතුමා1993.10.13 – 1994.07.07
ගරු ආනන්ද තිස්ස ද අල්විස්  මැතිතුමා1994.07.08 – 1994.12.31
ගරු හෙක්ටර්  ජී. ඇරැව්වාවල මැතිතුමා   1995.01.13 – 1999.01.04
ගරු සිරිපාල ජයවීර මැතිතුමා1999.01.05 – 2004.04.26
ගරු ධර්මදාස වන්නිආරච්චි මැතිතුමා2004.04.27 – 2007.10.05
ගරු තිස්ස ආර් බලල්ල මැතිතුමා2007.10.06 – 2015.01.19
ගරු අමරා පියසීලී රත්නායක මැතිණිය2015.01.23 – 2018.04.11
ගරු කේ.සී. ලෝගේස්වරන් මැතිතුමා2018.04.12 – 2019.01.03
ගරු පේෂල ජයරත්න බණ්ඩාර මැතිතුමා2019.01.04 – 2019.11.20
ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා2019.11.21 – 2020.08.30
ගරු රාජා කොල්ලුරේ මැතිතුමා2020.08.31 – 2021.12.07
ගරු අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ මැතිතුමා2021.12.09 – 2023. 05.15
ගරු ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මැතිතුතුමා2023. 05.19 – මේ දක්වා