වයඹ ආණ්ඩුකාරවර

අභිනව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ගරු ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මැතිතුතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් පත්වීම් ලිපිය භාරගත් අවස්ථාව