අරමුණු

අරමුණු

  1.  පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අදාල බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පළාත් රාජ්‍ය සේවය ප්‍රශස්ථ මට්ටමකට ගෙන ඒම.
  2. පලාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ විනය පාලනය තුලින් හික්මීමක් සහිත නිලධාරීන් පිරිසක් බිහි වීම