අමතන්න

කාර්යාලයේ පොදු දුරකථන අංකය – +943722

ගරු වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර
ලක්ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මැතිතුමා
+94372222+9437222
ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම්
මහතා
+9437222+943722
ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
මහතා
+9437222+943722
වයඹ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්
අයි.එම්. ඉන්දික ඉලංගකොන් මහතා
+943722+943722