• අපගැන

    හැඳින්වීම 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය ස්ථාපිත කර ඇත. එහි ප්‍රධානියා ආණ්ඩුකාරවරයා වන අතර,  ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා වශයෙන් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කටයුතු කරයි.  වයඹ පළාත් සභා පද්ධතියේ පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ සංධිස්ථානය ලෙස සැලකෙන ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය,  පළාත් සභාව හා මධ්‍යම රජය අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩ නගමින් පළාත තුල […]

  • Welcome to the Governor’s Office

    North Western Province