වයඹ පළාත් සභාව තුළ දැනට අනුමත වී ඇති ප්‍රඥප්ති

අනුමත වූ වසරප්‍රඥප්තියබාගත කිරීමේ දිගුව
11989වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1989 අංක 02 දරන වයඹ පළාතේ හදිසි අවස්ථා අරමුදල් ප්‍රඥප්තියසිංහල
21989වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1989 අංක 03 දරන පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ) ප්‍රඥප්තියසිංහල
31990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 01 දරන වයඹ පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන (පරිපාලන අධීක්ෂණය කිරීම) පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියසිංහල
41990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 02 දරන වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය අරමුදල පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියසිංහල
51990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 05 දරන වයඹ ස්වයං රැකියා පදනම් ප්‍රඥප්තියසිංහල
61990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අක 06 දරන පළාත් සභා (ලේකම් කාර්ය මණ්ඩල) ප්‍රඥප්තියසිංහල
71990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 08 දරන වයඹ පළාතේ මුදල් ප්‍රඥප්තියසිංහල
81990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 09 දරන පළාත් සභා (ලේකම් කාර්ය මණ්ඩල) (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
91990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 10 දරන වයඹ පළාතේ ව්‍යාපාර නාම පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියසිංහල
101990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 11 දරන කර්මාන්ත සේවා කාර්යංශ ප්‍රඥප්තියසිංහල
111990වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1990 අංක 12 දරන වයඹ පළාතේ පාරිසරික ප්‍රඥප්තියසිංහල
121991වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1991 අංක 01 දරන වයඹ පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන (කාර්ය මණ්ඩල) ප්‍රඥප්තියසිංහල
131991වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1991 අංක 02 දරන මුදල් (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
141991වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1991 අංක 03 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන ) ප්‍රඥප්තියසිංහල
151991වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1991 අංක 04 දරන මුදල්(සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
161992වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1992 අංක 01 දරන මුදල් (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
171992වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1992 අංක 02 දරන වයඹ ජනකලා පදනම ප්‍රඥප්තියසිංහල
181992වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1992 අංක 03 දරන බස්රථ මඟින් ,මගී ප්‍රවාහනය කිරීම පිළීබඳ ප්‍රඥප්තියසිංහල
191992වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1992 අංක 04 දරන ක්‍රීඩා ප්‍රඥප්තියසිංහල
201992වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1992 අංක 09 දරන වයඹ යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියසිංහල
211993වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1993 අංක 01 දරන වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තියසිංහල
221994වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1994 අංක 01 දරන වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තියසිංහල
231994වයඹ පළාතේ 1994 අංක 02 දරන මුදල් (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
241994වයඹ පළාතේ 1994 අංක 03 දරන මුද්දර ගාස්තු හැරවීමේ ප්‍රඥප්තියසිංහල
251994වයඹ පළාතේ 1994 අංක 04 දරන අධිකරණ දඩ හැරවීමේ ප්‍රඥප්තියසිංහල
261995වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1995 අංක 04 දරන වයඹ පළාතේ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන සේවා ප්‍රඥප්තියසිංහල
271995වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1995 අංක 05 දරන වයඹ පළාත් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තියසිංහල
281998වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1998 අංක 03 දරන වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන පදනම ප්‍රඥප්තියසිංහල
291998වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1998 අංක 04 දරන වයඹ සත්තව පාලන ප්‍රඥප්තියසිංහල
301998වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1998 අංක 05 දරන වයඹ පළාතේ සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා(සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
311999වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 1999 අංක 02 දරන වයඹ පළාතේ පාරිසරික (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
322000වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2000 අංක 01 දරන වයඹ පළාතේ ප්‍රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තියසිංහල
332000වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2000 අංක 03 දරන පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ) (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
342001වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2001 අංක 01 දරන වයඹ ප්‍රාදේශීය සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තියසිංහල
352001වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2001 අංක 02 දරන පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ ) ( සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
362002වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2002 අංක 03 දරන පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ) (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
372003වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2003 අංක 04 දරන වයඹ පූර්ව ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රඥප්තියසිංහල
382003වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2003 අංක 05 දරන වයඹ යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය පිළිබඳ (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
392003වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2003 අංක 06 දරන වයඹ කර්මාන්ත සේවා කාර්යංශ (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
402004වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2004 අංක 03 දරන සුළු වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය මාර්ග නඩත්තු අරමුදල් ප්‍රඥප්තියසිංහල
412004වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2004 අංක 04 දරන වයඹ පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ ) (සංශෝධිත) ප්‍රඥප්තියසිංහල
422006වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2006 අංක 01 දරන වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ සංශෝධිත ප්‍රඥප්තියසිංහල
432008වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2008 අංක 01 දරන සමූපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රඥප්තියසිංහල
442009වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2009 අංක 04 දරන වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමේ (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
452011වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2011 අංක 02 දරන වයඹ පළාත් පාරිසරික (සංශෝධන) ප්‍රඥප්තියසිංහල
462012වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2012 අංක 02 දරන වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම ප්‍රඥප්තියසිංහල
472012වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2012 අංක 04 දරන නිවාස සහ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියසිංහල
482013වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2013 අංක 01 දරන ප්‍රජා මූල සංවිධාන (ජල සම්පාදන හා පාරිසරික සනීපාරක්ෂක) ස්ථාපිත කිරීම් හා විධිමත් කිරීමේ ප්‍රඥප්තියසිංහල
492014වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2014 අංක 02 දරණ වාරිමාර්ග ප්‍රඥප්තියසිංහල
5020152015 වයඹ පළාත් සභාවේ 2015 අංක 03 දරණ සමාජ සේවා ප්‍රඥප්තියසිංහල
512016වයඹ පළාත් සභාවේ 2016 අංක 01 දරණ මාර්ග සංවර්ධන ප්‍රඥප්තියසිංහල
522017වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2017 අංක 03 දරණ පශු සම්පත් ප්‍රඥප්තිය.සිංහල
532017වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2017 අංක 04 දරණ ග්‍රාම සංවර්ධන ප්‍රඥප්තිය.සිංහල
542017වයඹ පළාතේ පළාත් සභාවේ 2017 අංක 09 දරණ වයඹ පළාත් ආයුර්වේද හා දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රඥප්තිය.සිංහල